Zásady ochrany osobních údajů
 

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.ski-areal.cz v souvislosti s jejich používáním, které zahrnuje i využití cookies. Správce osobních údajů si vyhrazuje právo aktualizovat tyto zásady v souladu s platnou legislativou.

Souhlas s používáním osobních údajů poskytujete firmě:

Lubomír Rek, s.r.o.

se sídlem: Jamská 1670/30, 59101 Žďár nad Sázavou

IČ: 64511821

Provozovna: Ski areál Olešnice na Moravě, Moravská strana 611, 679 74 Olešnice na Moravě

Email: info@ski-areal.cz

Telefon: 731 333 910

(dále jen jako „podnikatel“)

 

 1. Právní úprava ochrany osobních údajů

Úprava ochrany osobních údajů vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“), účinné k 25.05.2018, kdy v těchto právních předpisech můžete nalézt širší popis rozsahu práv a povinností při ochraně osobních údajů.

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme:

Zpracováváme a shromažďujeme pouze osobní údaje získané zadáním od Vás nebo automaticky vygenerované Vaší návštěvou na webových stránkách. Jedná se o:

 • emailovou adresu,
 • IP adresu a cookies.
 • jméno, adresa, číslo občanského průkazu

 

 1. Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s plněním smlouvy

E-mailovou adresu a IP adresu, uchovává a zpracovává podnikatel bez nezbytného souhlasu subjektu údajů z důvodu nezbytnosti jejich zpracování pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a za účelem usnadnění komunikace mezi podnikatelem a subjektem údajů.

Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu zákonné 24 měsíční lhůty odpovědnosti za vady dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

 1. Osobní údaje uchovávané na základě souhlasu subjektu údajů

Subjektům osobních údajů umožňuje podnikatel souhlasit se zasíláním svých obchodních sdělení týkající se nabízených služeb a výrobků na e-mailovou adresu uvedenou subjektem údajů. Tento souhlas je poskytován i za účelem zpracování e-mailové adresy podnikatel a za účelem vedení v databázi e-mailových adres a dalšího reklamního a marketingového využití, a to na dobu 10 let nebo nejpozději do odvolání souhlasu.

Podnikatel výslovně upozorňuje, že souhlas se zpracování takového osobního údaje jste oprávněni kdykoliv odvolat písemně na mailové adrese: info@ski-areal.cz.

 

 1. Cookies a IP adresa

Cookies představují malé soubory, které jsou při návštěvě webové stránky podnikatele automaticky odesílány na počítač subjektu údajů, kde jsou následně ukládány. Soubory cookies jsou pro řádný chod webové stránky nezbytné, umožňují například udržet zboží v košíku apod.

V určitých případech používá webová stránka podnikatele reklamní soubory cookie jiných webových stránek, které nám umožňují optimalizovat účinnost a podobu naší reklamy jak na našich vlastních webových stránkách, tak na webových stránkách jiných. Používáme službu Google Analytics, dále potom službu OneSignal, a službu MailChimp. Informace vygenerované souborem cookie o užívání naší webové stránky budou přeneseny a uloženy na serverech společností provozujících tyto služby. Tyto informace budou pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Tyto informace mohou být následně poskytnuty třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace.

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči, avšak vezměte na vědomí, že pokud tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této webové stránky a e-shopu. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google Analytics, společností OneSignal a společností MailChimp, a to způsobem a k účelům shora uvedeným.

Používáním webových stránek podnikatele vyjadřujete svůj souhlas s používáním zde popsaných souborů cookie.

  1. Subjekty osobních údajů mají tato práva:
  • v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů svůj souhlas kdykoliv odvolat,
  • požadovat informaci, jaké osobní údaje podnikatel zpracovává a požadovat t nim od podnikatele přístup,
  • požadovat, aby osobní údaje byly aktualizovány nebo opraveny podle jeho požadavku,
  • požadovat výmaz osobních údajů z databáze, případně omezení zpracování osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování,
  • získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl podnikateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, za splnění zákonných podmínek,
  • v případě pochybností ohledně dodržování povinností souvisejících se zpracováváním osobních údajů se obrátit na příslušný dozorový úřad.

   

  1.  Osoby s přístupem k osobním údajům

  Zpracováním osobních údajů subjektu údajů může podnikatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Jedná se především o společnosti zajišťující nezbytnou službu pro subjekt samotný nebo podnikatele: např.: dopravce, účetní firma, správce webu, organizátor akcí. S osobními údaji rovněž zacházejí zaměstnanci podnikatele.

  Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám ani do zemí EU.

   

  Mimořádná opatření COVID-19

  1. Zákazník je povinen dodržovat při sjednávání, čerpání (využívání) služeb a po celou dobu čerpání (využívání) služeb veškerá pravidla a splňovat veškeré podmínky stanovené mimořádnými opatřeními či jinými nařízeními vydávanými orgány státní správy zejména v souvislosti s výskytem či šířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, která jsou k danému okamžiku platná a účinná (dále jen „Mimořádná opatření“ a veškerá pravidla a podmínky stanovené v Mimořádných opatřeních pro zákazníka dále společně jen „Pravidla a podmínky mimořádných opatření“).
  2. Zákazník je povinen dodržovat a splňovat Pravidla a podmínky mimořádných opatření po celou dobu jeho přítomnosti (bez ohledu na to, zda čerpá službu či nikoliv) v těch prostorách lyžařského areálu a/nebo provozoven provozovatele, pro které Mimořádná opatření takovou povinnost stanoví (dále společně jen „Prostory lyžařského areálu“).
  3. Akceptací těchto VOP zákazník prohlašuje, že splňuje Pravidla a podmínky mimořádných opatření účinná k okamžiku akceptace těchto VOP, a zavazuje se dodržovat a plnit Pravidla a podmínky mimořádných opatření po celou dobu čerpání služeb u provozovatele a/nebo po celou dobu přítomnosti v Prostorách lyžařského areálu, pro které Mimořádná opatření takovou povinnost stanoví, a tyto skutečnosti je povinen provozovateli na jeho výzvu prokázat.
  4. Provozovatel je oprávněn před poskytnutím služby zákazníkovi, při prodeji jízdenky či skipasu na lanovou dráhu či lyžařský vlek, kdykoliv po dobu čerpání služby zákazníkem a/nebo před vstupem zákazníka do Prostor lyžařského areálu a/nebo po dobu přítomnosti zákazníka v těchto prostorách, způsobem a v rozsahu dle vlastního uvážení provádět kontrolu dodržování a plnění Pravidel a podmínek mimořádných opatření, a vyžadovat od zákazníků předložení dokladů prokazujících jejich dodržování a plnění. Zákazník akceptací těchto VOP vyslovuje svůj souhlas s tím, aby provozovatel pro účely evidence prováděných kontrol uložil k archivaci listinnou či elektronickou kopii dokladu o dodržování či plnění Pravidel a podmínek mimořádných opatření, předloženého mu zákazníkem.
  5. Osoba, která nedodržuje či nesplňuje Pravidla a podmínky mimořádných opatření nebo která není schopna dodržování či splnění Pravidel a podmínek mimořádných opatření při sjednávání, před čerpáním či v průběhu čerpání služby provozovateli či jím určené osobě řádně prokázat, není oprávněna tuto službu využít, a provozovatel je oprávněn takové osobě pořízení služby či její čerpání neumožnit, popř. již probíhající čerpání služby zastavit či omezit, a to včetně zneplatnění či omezení platnosti již zakoupené jízdenky či skipasu.
  6. Osoba, která nedodržuje či nesplňuje Pravidla a podmínky mimořádných opatření pro přítomnost v Prostorách lyžařského areálu nebo osoba, která není schopna dodržování a plnění Pravidel a podmínek mimořádných opatření před vstupem do takových prostor či kdykoliv po dobu přítomnosti v těchto prostorách, provozovateli či jím určené osobě řádně prokázat, není oprávněna do takových prostor vstupovat a/nebo se v nich zdržovat, a provozovatel je oprávněn takové osobě vstup do takových prostor neumožnit, popř. takové osoby z těchto prostor vykázat.
  7. V případě, že provozovatel (i) znemožní zákazníkovi, který není v souladu s odst. 5) shora oprávněn využít služeb, využití těchto služeb nebo (ii) zákazníkovi, který není oprávněn vstoupit či se zdržovat v určitých Prostorách lyžařského areálu dle odst. 6) shora, ve vstupu do těchto prostor zamezí či jej z daného prostoru vykáže, nevzniká zákazníkovi vůči provozovateli nárok na žádnou kompenzaci či jakékoliv jiné plnění ani na vrácení již zaplaceného a doposud nevyčerpaného jízdného na lanovou dráhu či lyžařský vlek.
  8. Zákazník odpovídá za pravost, správnost, platnost a úplnost dokladu o dodržování a splnění Pravidel a podmínek mimořádných opatření předloženého zákazníkem provozovateli při kontrole prováděné provozovatelem.
  9. Zákazník odpovídá za veškerou újmu způsobenou provozovateli či třetím osobám porušením Pravidel a podmínek mimořádných opatření, a to včetně případů předložení falešného, nesprávného či neúplného dokladu prokazujícího splnění Pravidel a podmínek mimořádných opatření. 

  „Hromadně organizovaný (či zprostředkovávaný) prodej skipasů je s ohledem na mimořádná opatření orgánů státní správy v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, možný jen tehdy, pokud osoba, která hromadnou objednávku skipasů za/pro jiné osoby realizuje (či prodej zprostředkovává), předloží provozovateli jmenný seznam osob dle formuláře zde „aktivní pole s odkazem na formulář“, kterým jsou skipasy určeny, s uvedením jejich jména a příjmení, data narození a státní příslušnosti, a u osob u kterých to mimořádná opatření vyžadují jako podmínku pro čerpání služby přepravy na lanových drahách a lyžařských vlecích (např. osoby starší 12 let) rovněž s předložením dokladu o splnění v čase prodeje platných a účinných podmínek mimořádných opatření orgánů státní správy v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19  (např. OTN). Odpovědnost za správnost údajů uvedených ve formuláři a za pravost, platnost a správnost přiložených dokladů o splnění (např. OTN) nese osoba, která u provozovatele hromadnou objednávku činí, a odpovídá tak za veškerou újmu, která případně vznikne provozovateli či třetím osobám v důsledku uvedení nepravdivého, nesprávného nebo neúplného údaje či dokladu.“