Zde jsou podmínky, za kterých naše společnost půjčuje sportovní vybavení. Formulář obdržíte k podpisu při osobní návštěvě v naší půjčovně.

 •              Veškerý lyžařský materiál určený k půjčení je majetkem

                   SKI AREÁLU OLEŠNICE, Lubomír Rek, s.r.o., Jamská 1670/30

                                                    591 01 Žďár nad Sázavou

 •  Předmět je možné vypůjčit jen po předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu. Pokud nebude předložen průkaz totožnosti bude požadována kauce 5.000,-Kč. 
 • Při uzavření nájemní smlouvy je Klient povinen předložit pracovníkovi Provozovatele průkaz totožnosti prokazující jeho totožnost (cestovní pas, občanský průkaz). Průkaz totožnosti si Provozovatel ověří pomocí čtecího zařízení za účelem zanesení základních údajů Klienta (jméno, příjmení, číslo dokladu a jeho platnost) do výpůjčního programu, s čímž Klient poskytnutím průkazu totožnosti souhlasí. Takto získané osobní údaje budou po zániku smluvního vztahu provozovatelem skartovány. 
 • VIP modely - kauce 10.000,-Kč + 2 doklady totožnosti.
 • Zákazník používá sportovní výzbroj (lyže, snowboard, lyžařské, snowboardové boty, hole a příslušenství), jejíž převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné nájemní smlouvě na smluvenou dobu.
 • Předmět je možno vypůjčit na dobu dohodnutou se zákazníkem.
 • Cena za vypůjčení je splatná okamžikem vypůjčení.
 • Předání vypůjčeného předmětu třetí osobě je zakázáno!
 • Zákazník je povinen ověřit si technický stav vypůjčeného předmětu před úhradou ceny za vypůjčení.
 • Při poškození nebo ztrátě vypůjčeného předmětu je zákazník povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit v půjčovně.
 • Při předčasném vrácení nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení části půjčovného.
 • Výzbroj je nutno vrátit očištěnou od sněhu a hrubých nečistot. Pokud je výzbroj znečištěná a zablácená účtujeme poplatek za očištění 100,-Kč.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změny půjčovního řádu.
 • V případě poškození materiálu neodpovídající přiměřenému opotřebení za dobu výpůjčky a v případě ztráty jakékoliv části vypůjčeného materiálu se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli aktuální pořizovací cenu poškozeného či ztraceného materiálu, respektive skutečné náklady na jeho opravu.
 • Nevrátí-li nájemce půjčený materiál nejpozději do skončení doby zápůjčky, která je patrná z dokladu o zaplacení půjčovného, je pronajímatel oprávněný doúčtovat nájemci cenu půjčovného, která se řídí aktuálním ceníkem.
 • Nevrátí-li nájemce půjčený materiál nejpozději do skončení doby zápůjčky a to ani přes upozornění, naplňuje jeho jednání skutkovou podstatu trestného činu ve smyslu §249 trestního zákona a to neoprávněným užíváním cizí věci. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel podá v takovém případě podnět k zahájení trestního stíhání.
 • Tento Provozní řád platí od 17.12.2010.