Zde jsou podmínky, za kterých naše společnost půjčuje sportovní vybavení. Formulář obdržíte k podpisu při osobní návštěvě v naší půjčovně.

 •              Veškerý lyžařský materiál určený k půjčení je majetkem

                   SKI AREÁLU OLEŠNICE, Lubomír Rek, s.r.o., Jamská 1670/30

                                                    591 01 Žďár nad Sázavou

 •  Předmět je možné vypůjčit jen po předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu. Pokud nebude předložen průkaz totožnosti bude požadována kauce 5.000,-Kč. 
 • VIP modely - kauce 10.000,-Kč + 2 doklady totožnosti.
 • Zákazník používá sportovní výzbroj (lyže, snowboard, lyžařské, snowboardové boty, hole a příslušenství), jejíž převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné nájemní smlouvě na smluvenou dobu.
 • Předmět je možno vypůjčit na dobu dohodnutou se zákazníkem.
 • Cena za vypůjčení je splatná okamžikem vypůjčení.
 • Předání vypůjčeného předmětu třetí osobě je zakázáno!
 • Zákazník je povinen ověřit si technický stav vypůjčeného předmětu před úhradou ceny za vypůjčení.
 • Při poškození nebo ztrátě vypůjčeného předmětu je zákazník povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit v půjčovně.
 • Při předčasném vrácení nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení části půjčovného.
 • Výzbroj je nutno vrátit očištěnou od sněhu a hrubých nečistot. Pokud je výzbroj znečištěná a zablácená účtujeme poplatek za očištění 100,-Kč.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změny půjčovního řádu.
 • V případě poškození materiálu neodpovídající přiměřenému opotřebení za dobu výpůjčky a v případě ztráty jakékoliv části vypůjčeného materiálu se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli aktuální pořizovací cenu poškozeného či ztraceného materiálu, respektive skutečné náklady na jeho opravu.
 • Nevrátí-li nájemce půjčený materiál nejpozději do skončení doby zápůjčky, která je patrná z dokladu o zaplacení půjčovného, je pronajímatel oprávněný doúčtovat nájemci cenu půjčovného, která se řídí aktuálním ceníkem.
 • Nevrátí-li nájemce půjčený materiál nejpozději do skončení doby zápůjčky a to ani přes upozornění, naplňuje jeho jednání skutkovou podstatu trestného činu ve smyslu §249 trestního zákona a to neoprávněným užíváním cizí věci. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel podá v takovém případě podnět k zahájení trestního stíhání.
 • Tento Provozní řád platí od 17.12.2010.